14.03.2013
Náttúruvísindadeildin
Skriva út

Føroyar og Florens - hva har de med hverandre å gjøre?

Firenze er en vakker italiensk by med en lang og stolt kulturell historie. I 1950 holdt UNESCO sin generalkonferanse i Firenze. Et av hovedproduktene fra generalkonferansen var en overenskomst om tollfrihet ved import av utdannelsesmessig, vitenskapelig og kulturelt materiale.


UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, og kultur. Den av UNESCOs aktiviteter som sannsynligvis er best kjent blant den allmenne befolkning, er verdensarvlisten (World Heritage List). Danmark har tre steder som står på verdensarvlisten: Jellingmonumentene, Roskilde Domkirke og Kronborg. Grønland har Illulisat Isfjord og Island har Tingvellir og Surtsey på listen.  

UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjonene innen utdanning, vitenskap og kultur. Et av redskapene i denne evigvarende prosessen er Florens-avtalen, som omfatter import av materialer i forbindelse med utdanning, vitenskap og kultur. Danmark vedtok å slutte seg til avtalen i 1959, og den ble undertegnet av den danske utenriksminister, Jens Otto Krag, den 7. juli 1960. Også Færøyene er tilsluttet avtalen. Figur 1 er en kopi som viser det aktuelle punktet i det færøyske lovregister (se s. 174 i Lovregister for Færøerne 2012, senest oppdatert 4. januar 2013).

Avtalen finnes i engelsk utgave på UNESCOs hjemmesider. Dansk utgave av teksten kan finnes her. Avtalen har også en guide, som finnes i engelsk utgave.


Kort sammenfattet er hovedpunktene i avtalen:

-    Overenskomsten omfatter innførsel av utdannelsesmessig, vitenskapelig og kulturelt materiale. Formelt skal både eksportland og importland være tilsluttet avtalen, men guiden skriver (under "Freedom from custom duties") at "...most contracting States do, in fact, extend the benefits of the Agreement to the items specified, whatever country of origin or of importation."

-    Artikkel I punkt 1 sier at de underskrivende stater forplikter seg til ikke å oppkreve toll eller andre avgifter på eller i forbindelse med innførsel av slikt materiale. Artikkel I punkt 2 gir visse begrensninger hvis slikt materiale er direkte sammenliknbart med innenlandsk produsert materiale.


Hvem omfattes av Florens-overenskomsten?

-    Offentlige biblioteker og samlinger
-    Offentlige institusjoner med utdanningsformål
-    Offentlige institusjoner med forskningsformål
-    Offentlig aksepterte organisasjoner eller institusjoner for blinde og andre handikappede
-    Offentlig aksepterte organisasjoner for amatørsport
-    Offentlig aksepterte kulturelle institusjoner og musikkskoler

Med offentlig menes her bibliotek, samlinger, institusjoner, etc., som enten er offentlig eid, eller hvor allmennheten har tilgang, eller på andre måter tjener allmennhetens interesser. Guiden bruker blant annet uttrykket "libraries serving the public interest". De institusjoner som mener de dekkes av avtalen, og derfor ønsker å benytte den, må søke om godkjenning for dette formålet. Det kan være noen restriksjoner i hvilke institusjoner som er omfattet, avhengig av de forbehold den enkelte nasjon har tatt da avtalen ble godkjent. Danmark har tatt noen forbehold, slik det er nevnt i beskrivelsen av annexer i avsnittet under. 

Det er til nå ikke blitt sagt i klartekst hvem som har denne godkjenningsfunksjonen, men vi vil tro at Tollavdelingen hos Taks vil være den riktige mottaker. Fróðskaparsetur Føroya omfattes av avtalen da vårt formål er utdanning og forskning.Hva omfattes av Florens-overenskomsten?

Følgende hovedgrupper er spesifikt nevnt:
-    Annex A: Bøker, publikasjoner og dokumenter.
-    Annex B: Kunstverk.
-    Annex C: Visuelle media, lydmedia, lagringsmedia (film, lysbilder, videotapes, disks, lagringskort, etc). Annex C.1 kan være unntatt fra avtalen hos enkelte nasjoner. Danmark har vedtatt ikke å være bundet av Annex C.1.
-    Annex D: Vitenskapelige instrumenter og apparatur, inkludert deler til disse.
-    Annex E: Utstyr til blinde og andre handikappede personer.
-    Annex F: Sportsutstyr til amatørsportsorganisajoner. Dette annexet kan være unntatt fra avtalen hos enkelte nasjoner. Danmark har vedtatt ikke å være bundet av Annex F.
-    Annex G: Musikkinstrumenter og musikalsk utstyr til kulturelle institusjoner og musikkskoler. Dette annexet kan være unntatt fra avtalen hos enkelte nasjoner. Danmark har vedtatt ikke å være bundet av Annex G.
-    Annex H: Materialer og maskiner som brukes til produksjon av bøker, publikasjoner og dokumenter. Dette annexet kan være unntatt fra avtalen hos enkelte nasjoner. Danmark har vedtatt ikke å være bundet av Annex H.

Annexene F, G og H finnes ikke i den opprinnelige avtalen eller i den danske teksten av avtalen, men er tatt med i guiden.


Universitetet og Florens-avtalen

Spesifikke materialer som er nevnt i annexene burde være greie (så som bøker, dokumenter, vitenskapelige instrumenter og apparater). Imidlertid indikerer guiden at materialer som ikke er spesifikt nevnt ved navn, også er omfattet av avtalen. Noen eksempler hvor dette fremgår:
-    Tittelen på overenskomsten bruker uttrykket "materials" (og ikke "specific materials").
-    Guiden skriver under avsnittet "Foreign exchange and licensing regulations": "For other categories of educational, scientific and cultural material, the Agreement provides that contracting States will, as far as possible, grant licences and foreign exchange". 
-    Guiden skriver i kommentar til Annex C at "The list is not restrictive. It is so phrased in the Protocol as to cover new materials, techniques and devises that might be developed in the future".
-    I kommentar til Annex D skrives "free circulation of scientific equipment".

Avtalens intensjon er derfor å favne bredt, og også inkludere ting som ikke er konkret nevnt i avtalen, men som er definert som materialer brukt i forbindelse med utdannelse, vitenskap og kultur.


Hvordan skal avtalen brukes i praksis?

Universitetet skal få laget et stempel som henviser til Florens-avtalen. Når vi mottar fakturaer på varer eller materialer som omfattes av Florens-avtalen, skal vi stemple og signere fakturaen før kopi sendes til Gjaldstovan (og eventuell færøysk speditør). Vi antar at eventuell betalt toll i etterhånd blir tilbakeført til Universitetet, på samme måte som det i dag delvis skjer for MVG. 

Vi håper at de færøyske skatte- og tollmyndigheters aksept av Florens-avtalen vil gjøre det mulig for Universitetet og andre institusjoner på Færøyene å kunne importere materialer i forbindelse med utdannelse, vitenskap og kultur uten at særegne færøyske avgifter blir pålagt institusjonene.