Skriva út

Zakaris Wang

Tak niður grein:

The Constitutional Status of Greenland and Faroe

Danskt úrtak:
Ved dommen af 5. april 1933 i sagen mellem Danmark og Norge om Østgrønlands retsstilling lagde Den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje i Haag bl. a. til grund for afgørelsen, at Grønland, Færøerne og Islandfrem til fredsaftalen i Kiel den 14. januar 1814 tilhørte Norge. Denne artikel redegør for, hvilke konsekvenser denne del af præmisserne har for Grønlands og Færøernes nuværende konstitutionelle status. Som norske landsdele var den frem til 1814 gældende norske forfatning, arveenevoldsregeringsakten af 1661/62, også gældende for dem. Denne forfatning gav kongen al lovgivende magt, men ikke nogen hjemmel til at ændre den af rigsdagen givne forfatning. Det påvises, at de for kongeriget Danmark gældende forfatninger, der er blevet sat i kraft i Grønland og Færøerne, kun er blevet gennemført af den dér gældende almindelige lovgivende myndighed. Der henvises til, at der i statsretslige fremstillinger er enighed om, at det ikke er muligt at ændre en forfatning ved almindelige love, og konklusionen er, at det derfor er 1661/62-forfatningen, der gælder for Grønland og Færøerne, hvilket yderligere bekræftes ved, at alle love, der er givet for Grønland og Færøerne i hele tidsrummet siden 1814, er udstedt i overensstemmelse med denne forfatning. Til slut stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser overfor det internationale retssamfund at undlåde at sørge for, at Grønland og Færøerne på demokratisk vis får en ny forfatning.

English Summary
In its judgment of April 5, 1933, in the case between Denmark and Norway with regard to the legal status of East Greenland, the Permanent Court of International Justice in the Hague based its decision partly on the fact that Greenland, Faroe, and Iceland belonged to Norway until the peace treaty signed in Kiel on January 14, 1814. This article describes the consequences of this ratio decidendifor the present constitutional status of Greenland and Faroe. As part and parcel of Norway, the Norwegian Constitution before 1814, the Hereditary Absolute Monarchy Act of 1661/1662, applied to them in 1814. This constitution gave the King legislative power, but not the power to change the constitution laid down by the Rigsdag. It is shown that the constitutions of the kingdom of Denmark, which later on have been proclaimed in Greenland and Faroe, in this area only have been promulgated on the King's authority. Reference is made to the fact that constitutional accounts agree that it is impossible to alter a constitution by ordinary legislation, and the conclusion is therefore that the constitution of 1661/1662 still applies to Greenland and Faroe, which is further confirmed by the fact that all laws given in Greenland and Faroe in the entire period since 1814 have been passed in accordance with this constitution. Finally the question is posed of whether it is compatible with Denmark's responsibilities to the international community to omit to ensure that Greenland and Faroe are given a new constitution in a proper democratic manner.